Wij zijn een ANBI Erkende Stichting!

Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of algemeen nut beogende instellingen kunnen door de Belastingdienst de status verkrijgen van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De Belastingdienst stelt daaraan strenge voorwaarden, waarvan de voornaamste is dat de stichting het algemeen belang dient en geen winstoogmerk heeft. Daarnaast worden eisen gesteld om te waarborgen dat het vermogen van de ANBI ook daadwerkelijk ten goede komt aan het algemeen belang. Zo mag er niet meer vermogen worden aangehouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. Daarnaast moet er een beleidsplan zijn.

Een ANBI is verplicht om informatie met betrekking tot haar functioneren (op elektronische wijze) openbaar te maken. Het gaat om gegevens zoals de naam van de instelling, de bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling, een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en bepaalde financiële gegevens. U kunt met behulp van onderstaande links de ANBI-aanmelding en de jaarrekening van Veghel HartSave downloaden:

ANBI-aanmelding

Jaarrekening 2022 Hartsave

Een ANBI komt in aanmerking voor een volledige vrijstelling voor de erf- en schenkbelasting, zodat zij ‘gratis’ als erfgenaam, legataris of begiftigde optreedt. Stichting Veghel HartSave is dus geen erfbelasting of schenkingsbelasting verschuldigd.

Schenkingen van particulieren en bedrijven aan Stichting Veghel HartSave zijn onder voorwaarden aftrekbaar voor respectievelijk de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Een betaling aan de stichting die voortvloeit uit een verplichting tot het doen van een periodieke uitkering gedurende ten minste vijf kalenderjaren kan onder voorwaarden integraal voor de inkomstenbelasting worden afgetrokken. De normale beperkingen voor de giftenaftrek in de inkomstenbelasting zijn in dit geval namelijk niet van toepassing.

Wilt u hierover meer informatie? Neemt u dan contact op met een van onze bestuursleden.